UDO Garage Veri Politikası

UDO GARAGE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ UDO GARAGE KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI


1.Giriş


UDO Garage (UDO Garage ya da Şirket ya da Biz) 07.04.2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak 07.10.2016 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe
giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK ya da Kanun) tam uyumun
sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. Bu
kapsamda kişisel verilerin de hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını
önemsemekte ve öncelikleri arasına almaktadır. İşbu sebeple UDO Garage,
kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerine ilişkin olarak sizleri şeffaf
bir şekilde bilgilendirmek adına “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası”nı (Politika) hazırlamıştır.


2.Politika’nın Amaç ve Kapsamı


İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak UDO
Garage tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilere açıklamalarda bulunmak
amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda kişisel verileri UDO Garage tarafından
işlenen ilgili kişiler, hangi kişisel verilerinin, hangi amaçla işlendiği, bu
verilerinin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerinin
korunmasına yönelik hangi idari ve teknik tedbirlerin alındığı, kişisel verileri
üzerinde sahip olduğu hakların neler olduğu ve bu haklara yönelik taleplerine
ilişkin başvuru yöntemleri ve diğer hususlarda bilgilendirilmektir. Bu şekilde
Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması
faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve işbu ilgili kişilerin kişisel
verilerine dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması
hedeflenmektedir.


3.Tanımlar


İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir:
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı,
Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya
tüzel kişi kategorisini,
Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hâle getirilmesini,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (işbu Politika kapsamında
Çalışanlar haricinde UDO Garage tarafından kişisel verisi işlenen kişileri)
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri (ÖNKV): Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemi,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak
işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki ve ikincil düzenlemelerdeki
tanımlar geçerlidir.


4.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler


KVKK’nın 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi için uyulması gereken genel
ilkeler düzenlenmektedir. UDO Garage, kişisel veri işleme faaliyetleri
kapsamında öncelikli olarak aşağıda açıklanan işbu genel ilkelere uygun
şekilde hareket etmektedir.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: UDO Garage, her türlü kişisel veri
işleme sürecinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde hareket etmekte
ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: UDO Garage, sizlerin kişisel verilerinin
doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirleri almakta,
güncellenmesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru
şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: UDO Garage, kişisel veri işleme
faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara
ilişkin olarak sizleri aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde
bilgilendirmektedir.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: UDO Garage tarafından
kişisel veriler, temin edildikleri sırada sizlere bildirilen amaç için gerektiği
ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme: UDO Garage kişisel verilerinizi yürürlükte bulunan mevzuat
kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza
etmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri
kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama
süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi
geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, silinmekte, yok edilmekte ve
anonim hale getirilmektedir.


5.Kişisel Verilerin İşlenme Şartları


KVKK’nın 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6. maddesinde ise
özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmektedir. KVKK işbu
maddelerde yazılı hallerde ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin
işlenebilmesini öngörmüş ve bu işlemenin de hukuka uygun olmasına imkan
tanımıştır. Bu işlenme şartları kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup
olmamasına ya da özel nitelikli kişisel veriler arasından sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel veri olup olmamasına göre değişmektedir. Özel nitelikli kişisel
veriler bireyler arasında ayrımcılık potansiyelini barındıran, başkaları tarafından
öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağduriyetine sebebiyet verebilecek olan
verilerdir ve KVKK bu verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenecek
yeterli önlemlerin alınmasını şart koşmuştur.
KVKK m.5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde düzenlenen açık rıza aranmaksızın
kişisel verilerin işlenebileceği haller aşağıda olup, UDO Garage, öngörülen işbu
durumların haricinde açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi
işleyebilmektedir.
KVKK m. 5/2’ye göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza
aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan
  veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
  başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
  olması.
  c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
  kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
  olması.
  ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
  zorunlu olması.
  d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
  zorunlu olması.
  f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  KVKK 6/3’e göre aşağıdaki durumlarda Kurul tarafından belirlenen yeterli
  önlemlerin alınması şartıyla açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin
  işlenmesi mümkündür:
  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının
  korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
  yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
  amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
  kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
  6.Kişisel Verilerin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarılma Şartları
  KVKK’nın 8. maddesi kişisel verilerin yurt içindeki 3. kişilere, 9. maddesi ise
  yurt dışındaki 3. kişilere aktarılması hususlarını düzenlemektedir.
  KVKK’nın 8. maddesine göre kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer
  kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ilgili kişinin
  rızası olmaksızın ancak a) KVKK m.5/2, b) yeterli önlemler alınmak kaydıyla
  KVKK m. 6/3 hükümlerinde yer alan şartlardan birinin varlığı halinde yurt
  içindeki 3. kişilere aktarılabilecektir.
  KVKK’nın 9. maddesine göre ise kişisel veriler açık rıza aranmaksızın ancak
  KVKK m.5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde yer alan şartlardan birinin varlığı ve
  kişisel verilerin aktarılacağı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli
  korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
  sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun
  izninin bulunması, kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.
  7.Toplama Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Verileriniz
  Kişisel verileriniz UDO Garage tarafından, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;
  online platformlarda doldurmuş olduğunuz formlar, yine online platformlarda
  girmiş/yüklemiş olduğunuz yada bizzat iletmiş olduğunuz bilgi/belgeler,
  hızlandırma programları kapsamında yer alan görevli/yetkili 3. kişiler, görüntü
  ve/veya ses kayıt cihazlar, kapalı devre kamera sistemi, sözlü olarak
  tarafınızdan ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmakta ve
  toplanan kişisel verileriniz UDO Garage’dan talep ettiğiniz ürün hizmete, UDO
  Garage tarafından yürütülecek faaliyetler ve kanuni yükümlülüklere göre
  değişmektedir.
  8.Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
  Elde edilen kişisel verileriniz UDO Garage tarafından KVKK’da öngörülen genel
  ilkelere uygun olarak; KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları
  dahilinde UDO Garage hizmetlerinin sağlanması ile ilgili amaçlar ile
  işlenmektedir.
  9.Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  UDO Garage kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılması hususunda, diğer
  kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla KVKK’da düzenlenen
  şartlara uymakta, kişisel verilerinizi KVKK’da öngörülen şartlar haricinde açık
  rızanız temin edilmeksizin 3. kişilerle paylaşmamaktadır.
  Bu çerçevede UDO Garage tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel
  verileriniz; aşağıda belirtilen alıcı gruplarına KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde
  belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
  Kişisel verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda UDO Garage verilerin paylaşıldığı
  tarafın bu Politika’da yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun
  şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri alır.
  10.Kişisel Verilerinizin Saklanması
  Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
  işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
  halinde kişisel veriler Şirketimizin resen vermiş olduğu karar veya talebinize
  istinaden silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimiz, kişisel
  verilerinizin saklama sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve
  işleme faaliyetine konu olan kişisel verilerinizin işleme amaçlarını göz önünde
  tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işleme faaliyetine
  ilişkin yasal yükümlülükler ile ilgili zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka
  dikkate alınmaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde
  ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya
  dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale
  getirilmektedir.
  11.Sahip Olduğunuz Haklarınız ve Bu Hakların Kullanılması
  KVKK’nun 11. maddesine göre ilgili kişi olarak;
 3. a) Kişisel verinizin şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 4. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 5. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 7. e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
  olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
  halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
  3.kişilere bildirilmesini isteme,
 9. g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
  edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz
  etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
  uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Bahsi geçen bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için
  info@udogarage.com adresine iletmeniz durumunda talebiniz mümkün olan
  en kısa sürede ve her halükarda Kanun’da öngörülen süre içerisinde
  değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve
  sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde UDO
  Garage Kurul tarafından belirlenen ücreti alabilecektir.
  Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için sizler tarafından,
  başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel
  vekaletnameniz bulunmalıdır.
  Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin siz olup olmadığını tespit etmek adına
  sizlerden bilgi talep edebilecek başvuruda belirtilen hususları netleştirmek
  adına, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir.
  12.Verilerinizin Güvenliği İçin Aldığımız Tedbirler
  UDO Garage, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını
  sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik makul teknik
  ve idari önlemleri almakta, bu kapsamda Kurum’un internet sitesinde
  yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi”nde belirtilen ve ayrıca Kurul’un
  31/01/2018 tarih 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde
  Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler İle İlgili Kararı”nı (Karar)
  dikkate almaktadır.
 10. Güncelleme ve Değişiklikler
  UDO Garage kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulamalar ve yasal
  düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla işbu Politikada
  değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
  VE KORUNMASI POLİTİKASI
  1.Giriş
  UDO Garage (UDO Garage ya da Şirket ya da Biz) 07.04.2016 tarihli Resmi
  Gazete’de yayımlanarak 07.10.2016 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe
  giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK ya da Kanun) tam uyumun
  sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. Bu
  kapsamda kişisel verilerin de hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını
  önemsemekte ve öncelikleri arasına almaktadır. İşbu sebeple UDO Garage,
  kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerine ilişkin olarak sizleri şeffaf
  bir şekilde bilgilendirmek adına “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
  Politikası”nı (Politika) hazırlamıştır.
  2.Politika’nın Amaç ve Kapsamı
  İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak UDO
  Garage tarafından kişisel verisi işlenen ilgili kişilere açıklamalarda bulunmak
  amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda kişisel verileri UDO Garage tarafından
  işlenen ilgili kişiler, hangi kişisel verilerinin, hangi amaçla işlendiği, bu
  verilerinin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerinin
  korunmasına yönelik hangi idari ve teknik tedbirlerin alındığı, kişisel verileri
  üzerinde sahip olduğu hakların neler olduğu ve bu haklara yönelik taleplerine
  ilişkin başvuru yöntemleri ve diğer hususlarda bilgilendirilmektir. Bu şekilde
  Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması
  faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve işbu ilgili kişilerin kişisel
  verilerine dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması
  hedeflenmektedir.
  3.Tanımlar
  İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir:
  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
  açıklanan rızayı,
  Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya
  tüzel kişi kategorisini,
  Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
  surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
  hâle getirilmesini,
  İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (işbu Politika kapsamında
  Çalışanlar haricinde UDO Garage tarafından kişisel verisi işlenen kişileri)
  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  Özel Nitelikli Kişisel Veri (ÖNKV): Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
  felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
  ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik
  tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik
  olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
  olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
  edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
  devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
  kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
  işlemi,
  Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
  Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak
  işlendiği kayıt sistemini,
  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
  veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
  veya tüzel kişiyi, ifade eder.
  Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki ve ikincil düzenlemelerdeki
  tanımlar geçerlidir.
  4.Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
  KVKK’nun 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi için uyulması gereken
  genel ilkeler düzenlenmektedir. UDO Garage, kişisel veri işleme faaliyetleri
  kapsamında öncelikli olarak aşağıda açıklanan işbu genel ilkelere uygun
  şekilde hareket etmektedir.
  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: UDO Garage, her türlü kişisel veri
  işleme sürecinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde hareket etmekte
  ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.
  Doğru ve gerektiğinde güncel olma: UDO Garage, sizlerin kişisel verilerinin
  doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirleri almakta,
  güncellenmesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru
  şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.
  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: UDO Garage, kişisel veri işleme
  faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara
  ilişkin olarak sizleri aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde
  bilgilendirmektedir.
  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: UDO Garage tarafından
  kişisel veriler, temin edildikleri sırada sizlere bildirilen amaç için gerektiği
  ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
  muhafaza edilme: UDO Garage kişisel verilerinizi yürürlükte bulunan mevzuat
  kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza
  etmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri
  kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama
  süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi
  geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, silinmekte, yok edilmekte ve
  anonim hale getirilmektedir.
  5.Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
  KVKK’nın 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6. maddesinde ise
  özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmektedir. KVKK işbu
  maddelerde yazılı hallerde ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin
  işlenebilmesini öngörmüş ve bu işlemenin de hukuka uygun olmasına imkan
  tanımıştır. Bu işlenme şartları kişisel verinin özel nitelikli kişisel veri olup
  olmamasına ya da özel nitelikli kişisel veriler arasından sağlık ve cinsel hayata
  ilişkin kişisel veri olup olmamasına göre değişmektedir. Özel nitelikli kişisel
  veriler bireyler arasında ayrımcılık potansiyelini barındıran, başkaları tarafından
  öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağduriyetine sebebiyet verebilecek olan
  verilerdir ve KVKK bu verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenecek
  yeterli önlemlerin alınmasını şart koşmuştur.
  KVKK m.5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde düzenlenen açık rıza aranmaksızın
  kişisel verilerin işlenebileceği haller aşağıda olup, UDO Garage, öngörülen işbu
  durumların haricinde açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi
  işleyebilmektedir.
  KVKK m. 5/2’ye göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza
  aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:
 11. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 12. b) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan
  veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
  başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
  olması.
  c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
  kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
  olması.
  ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
  zorunlu olması.
  d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
  zorunlu olması.
  f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
  sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  KVKK 6/3’e göre aşağıdaki durumlarda Kurul tarafından belirlenen yeterli
  önlemlerin alınması şartıyla açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin
  işlenmesi mümkündür:
  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığınının
  korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
  yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
  amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
  kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
  6.Kişisel Verilerin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarılma Şartları
  KVKK’nın 8. maddesi kişisel verilerin yurt içindeki 3. kişilere, 9. maddesi ise
  yurt dışındaki 3. kişilere aktarılması hususlarını düzenlemektedir.
  KVKK’nın 8. maddesine göre kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer
  kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ilgili kişinin
  rızası olmaksızın ancak a) KVKK m.5/2, b) yeterli önlemler alınmak kaydıyla
  KVKK m. 6/3 hükümlerinde yer alan şartlardan birinin varlığı halinde yurt
  içindeki 3. kişilere aktarılabilecektir.
  KVKK’nın 9. maddesine göre ise kişisel veriler açık rıza aranmaksızın ancak
  KVKK m.5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde yer alan şartlardan birinin varlığı ve
  kişisel verilerin aktarılacağı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli
  korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
  sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun
  izninin bulunması, kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.
  7.Toplama Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Verileriniz
  Kişisel verileriniz UDO Garage tarafından, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;
  online platformlarda doldurmuş olduğunuz formlar, yine online platformlarda
  girmiş/yüklemiş olduğunuz yada bizzat iletmiş olduğunuz bilgi/belgeler,
  hızlandırma programları kapsamında yer alan görevli/yetkili 3. kişiler, görüntü
  ve/veya ses kayıt cihazlar, kapalı devre kamera sistemi, sözlü olarak
  tarafınızdan ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmakta ve
  toplanan kişisel verileriniz UDO Garage’dan talep ettiğiniz ürün hizmete, UDO
  Garage tarafından yürütülecek faaliyetler ve kanuni yükümlülüklere göre
  değişmektedir.
  8.Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
  Elde edilen kişisel verileriniz UDO Garage tarafından KVKK’da öngörülen genel
  ilkelere uygun olarak; KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları
  dahilinde UDO Garage hizmetlerinin sağlanması ile ilgili amaçlar ile
  işlenmektedir.
  9.Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  UDO Garage kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılması hususunda, diğer
  kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla KVKK’da düzenlenen
  şartlara uymakta, kişisel verilerinizi KVKK’da öngörülen şartlar haricinde açık
  rızanız temin edilmeksizin 3. kişilerle paylaşmamaktadır.
  Bu çerçevede UDO Garage tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel
  verileriniz; aşağıda belirtilen alıcı gruplarına KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde
  belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir.
  Kişisel verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda UDO Garage verilerin paylaşıldığı
  tarafın bu Politika’da yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun
  şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri alır.
  10.Kişisel Verilerinizin Saklanması
  Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak
  işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
  halinde kişisel veriler Şirketimizin resen vermiş olduğu karar veya talebinize
  istinaden silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimiz, kişisel
  verilerinizin saklama sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve
  işleme faaliyetine konu olan kişisel verilerinizin işleme amaçlarını göz önünde
  tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işleme faaliyetine
  ilişkin yasal yükümlülükler ile ilgili zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka
  dikkate alınmaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde
  ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya
  dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale
  getirilmektedir.
  11.Sahip Olduğunuz Haklarınız ve Bu Hakların Kullanılması
  KVKK’nun 11. maddesine göre ilgili kişi olarak;
 13. a) Kişisel verinizin şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 14. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 15. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 16. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 17. e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
  olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
  halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 18. f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
  3.kişilere bildirilmesini isteme,
 19. g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
  edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz
  etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
  uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Bahsi geçen bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için
  info@udogarage.com adresinize iletmeniz durumunda talebiniz mümkün olan
  en kısa sürede ve her halükârda Kanun’da öngörülen süre içerisinde
  değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve
  sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde UDO
  Garage Kurul tarafından belirlenen ücreti alabilecektir.
  Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için sizler tarafından,
  başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel
  vekaletnameniz bulunmalıdır.
  Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin siz olup olmadığını tespit etmek adına
  sizlerden bilgi talep edebilecek başvuruda belirtilen hususları netleştirmek
  adına, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir.
  12.Verilerinizin Güvenliği İçin Aldığımız Tedbirler
  UDO Garage, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını
  sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik makul teknik
  ve idari önlemleri almakta, bu kapsamda Kurum’un internet sitesinde
  yayımlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi”nde belirtilen ve ayrıca Kurul’un
  31/01/2018 tarih 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde
  Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler İle İlgili Kararı”nı (Karar)
  dikkate almaktadır.
 20. Güncelleme ve Değişiklikler
  UDO Garage kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulamalar ve yasal
  düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla işbu Politikada
  değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır